nnlogo-emb

NORDNORSK NÆRINGSLIV I TALL

Nordnorsk Næring

NORDNORSK NÆRINGSLIV I TALL

Nordnorsk næringsliv i tall

SAMFUNN OG NÆRINGSLIV

Nøkkeltall for maritim næring i Nord-Norge

tabell

Viktige næringer i Nordland - 2017

tabell

Midler fra Innovasjon Norge Des-Jan 2018/2019

tabell

Finnmarks 20 største selskap - 2017

tabell

De mest attraktive nordnorske kommunene

tabell

De største kommunene i omsetning per innbygger

tabell

I tabellen er driftsinntektene til kommunenes aksjeselskaper med en omsetning på over 5 millioner kroner fordelt på antall innbyggere. Sykehusene, som er registrert som selvstendige helsefortak, er ikke medregnet. Datterselskap er etter beste evne fjernet fra tabellen i de tilfeller er datters regnskap er inkludert i konsernregnskapet slik at de ikke regnes med to ganger. Det betyr at ikke alle døtre er fjernet, så her er tabellen inkonsistent.

Kommuner med de mest lønnsomme aksjeselskapene - 20 på topp

tabell

Selskapenes lønnsomhet i de største kommunene

tabell

De største bransjene på Senja målt etter omsetning

tabell

Nøkkeltallene for norsnorsk næringsliv - bransjer

tabell

Utbytte i prosent av årsresultat

tabell

Samlet resultatregnskap nordnorsk næringsliv i 2016

tabell

Kilde er regnskapene selskapene har levert inn til Brønnøysundregistrene. Et helt nøyaktig tall for omsetningen til nordnorske bedrifter samlet er det er ikke mulig å komme fram ved å bare bruke disse regnskapene fordi samme beløp blir tatt med flere ganger, blant annet gjennom datterselskap og morselskap. Vi har etter beste evne korrigert for dette, men mener likevel at tallet vi har kommet fram til må ses på som et anslag.

BERGVERK OG GRUVEDRIFT

BYGG OG ANLEGG

FISKERI OG HAVBRUK

KONTOR OG IKT

OLJE OG ENERGI

Antall leverandører til petroleumsbedriftene - 2017

tabell

Nøkkeltall for de viktigste feltene i Barentshavet

tabell

Marked for nordnorske bedrifter

graf-marked

Søylene viser et sterkt stigende marked i petroleumssektoren for nordnorske selskap. Søylene viser forventede årlige innkjøp som nordnorske bedrifter bør kunne konkurrere om. I 2020 vil markedet som springer ut fra akti- vitet i Barentshavet passere 10 milliarder kroner, mens tilsvarende i den nordnorske delen av Norskehavet vil ha sunket til 3,5 milliarder.
Mye av veksten skyldes utbygging av oljefeltene Johan Castberg, Wisting og Alta/Gohta. Mesteparten av leveran- sene vil derfor være subsea-utstyr, rigger og produksjonsskip (FPSO.)Kilde for grafen: Rystad Energis rapport Petro Forsight 2030

Investeringer i Johan Castberg

tabell

Johan Castberg: Nordnorske leveranser i driftsfasen

tabell

REISELIV

TRANSPORT OG SAMFERDSEL

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil