nnlogo-emb

NORDNORSK NÆRINGSLIV I TALL

Nordnorsk Næring

NORDNORSK NÆRINGSLIV I TALL

Nordnorsk næringsliv i tall

SAMFUNN OG NÆRINGSLIV

Innovasjon Norge: Lån og tilskudd, fylkesvis - 2018

tabell

Innovasjon Norge: De største lånene - 2018

tabell

Innovasjon Norge: De største tilskuddene - 2018

tabell

Bergverk og gruvevirksomhet – 2017

tabell

Viktige bransjer i Troms – 2017

tabell

Maritime leverandører, lønn inkl. sos. utgifter – 2017

tabell

Maritime leverandører fylkesvis – 2017

tabell

Maritime leverandører 2017

tabell

Fylkesvis verdiskaping og omsetning – Maritim næring

tabell

Verksted og metallbearbeidende industri – 2017

tabell

Verksted- og metallbearbeidende bedrifter, fylkesvis – 2017

tabell

Nøkkeltall for maritim næring i Nord-Norge

tabell

Viktige næringer i Nordland - 2017

tabell

Midler fra Innovasjon Norge Des-Jan 2018/2019

tabell

Finnmarks 20 største selskap - 2017

tabell

De mest attraktive nordnorske kommunene

tabell

De største kommunene i omsetning per innbygger

tabell

I tabellen er driftsinntektene til kommunenes aksjeselskaper med en omsetning på over 5 millioner kroner fordelt på antall innbyggere. Sykehusene, som er registrert som selvstendige helsefortak, er ikke medregnet. Datterselskap er etter beste evne fjernet fra tabellen i de tilfeller er datters regnskap er inkludert i konsernregnskapet slik at de ikke regnes med to ganger. Det betyr at ikke alle døtre er fjernet, så her er tabellen inkonsistent.

Kommuner med de mest lønnsomme aksjeselskapene - 20 på topp

tabell

Selskapenes lønnsomhet i de største kommunene

tabell

De største bransjene på Senja målt etter omsetning

tabell

Nøkkeltallene for norsnorsk næringsliv - bransjer

tabell

Utbytte i prosent av årsresultat

tabell

Samlet resultatregnskap nordnorsk næringsliv i 2016

tabell

Kilde er regnskapene selskapene har levert inn til Brønnøysundregistrene. Et helt nøyaktig tall for omsetningen til nordnorske bedrifter samlet er det er ikke mulig å komme fram ved å bare bruke disse regnskapene fordi samme beløp blir tatt med flere ganger, blant annet gjennom datterselskap og morselskap. Vi har etter beste evne korrigert for dette, men mener likevel at tallet vi har kommet fram til må ses på som et anslag.

BERGVERK OG GRUVEDRIFT

BYGG OG ANLEGG

FISKERI OG HAVBRUK

Største leverandører til fiskeri og havbruk – 2017

tabell

Fiskebåtrederier i Finnmark med under 50 mill. i årsomsetning – 2017

tabell

Fiskebåtrederier i Troms med under 50 mill. i årsomsetning – 2017

tabell

Fiskebåtrederier i Nordland med under 50 mill. i årsomsetning – 2017

tabell

Landing av fisk

tabell

Landing av fisk - fylkesvis

tabell

Eksport sjømat – jan-mai 2019

tabell

Nøkkeltall for små kystfiskerederier i Nord-Norge 2017

tabell

Konvensjonell fiskeindustri - 2017

tabell

Fryseterminaler – 2017

tabell

Olje og biprodukter av fisk – 2017

tabell

Ferdigvareprodusentene – 2017

tabell

Tørrfiskprodusentene - 2017

tabell

Nordnorske kystfiskerederier – over 50 mill.

tabell

Nøkkeltall kystfisket - 2017

tabell

Nordnorsk ringnotflåte og SUK - 2018

tabell

Nord-Norges trålerflåte - 2017

tabell

Havbruksnæringenes ringvirkninger - 2017

Disse leverandørene har størst glede av havbruksselskapene

tabell

Tabellen viser hvilken andel bransjen har av leveransene til sjømatnæringen.

Nordnorske lakseslakterier – 2017

tabell

Kjøp av varige driftsmidler – 2017

tabell

Oppdrett: Fylkesvise nøkkeltall - 2017

tabell

Havbruksselskapenes lønnsomhet – 2017

tabell

Leverandører til oppdrettsselskapene – 2017

tabell

Nordnorske havbruksselskap med en soliditet på minst 50% – 2017

tabell

Utbetalt aksjeutbytte – 2017

tabell

Nordnorske havbruksselskap med en soliditet på minst 50% – 2017

tabell

Leverandører til sjømatnæringen – 2016

tabell

Biprodukkter av fisk – 2016

tabell

Stamfisk/smolt i Nord-Norge – 10 største 2016

tabell

Ferdigvareproduksjon fisk 2016

tabell

Fiskeeksport - de største 2016

tabell

Fiskeoppdrett - De største 2016

tabell

Konvensjonell fiskeindustri i Nord-Norge - De største 2016

tabell

Hovedtall for fiske­indu­strien – 2016

tabell

Tørrfiskprodusentene - 2016

tabell

Nordnorske leverandører til havbruk og fiske - 2016

tabell

Detaljister og grossister - 2016

tabell

Nord-Norges trålerflåte - 2016

tabell

Kystflåten i Nord-Norge – de 12 største

tabell

KONTOR OG IKT

OLJE OG ENERGI

Antall leverandører til petroleumsbedriftene - 2017

tabell

Nøkkeltall for de viktigste feltene i Barentshavet

tabell

Marked for nordnorske bedrifter

graf-marked

Søylene viser et sterkt stigende marked i petroleumssektoren for nordnorske selskap. Søylene viser forventede årlige innkjøp som nordnorske bedrifter bør kunne konkurrere om. I 2020 vil markedet som springer ut fra akti- vitet i Barentshavet passere 10 milliarder kroner, mens tilsvarende i den nordnorske delen av Norskehavet vil ha sunket til 3,5 milliarder.
Mye av veksten skyldes utbygging av oljefeltene Johan Castberg, Wisting og Alta/Gohta. Mesteparten av leveran- sene vil derfor være subsea-utstyr, rigger og produksjonsskip (FPSO.)Kilde for grafen: Rystad Energis rapport Petro Forsight 2030

Investeringer i Johan Castberg

tabell

Johan Castberg: Nordnorske leveranser i driftsfasen

tabell

REISELIV

TRANSPORT OG SAMFERDSEL

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil