nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   POLITIKK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   POLITIKK

Slik vil Nordland fylke styrke næringslivet

Partiene som danner den nye «fylkesregjeringen» i Nordland er blitt enige om hvordan de skal styrke næringslivet for å kunne «ta hele Norge i bruk».

bilde

Ingelin Noresjø (Krf) fra Saltdal har som fylkesråd for næring ansvaret for å få gjennomført den næringspolitikken fylket rår over. Foto: Susanne Forsland

Slik skal de gjøre det:

Inngå regionvekstavtaler som skal bidra til at regionale sentra og omlandskommunene sammen kan utvikle slike helhetlige tilbud til næringsliv og befolkning.

Arbeide for at flere kvinner velger å skape sin egen arbeidsplass. Dette skal fylkesrådet gjøre gjennom samarbeid med Innovasjon Norge, og ved å legge til rette for nettverksbygging for kvinnelige gründere.

Fiske

Dempe prisen på fiskekvoter, øke avkortning ved strukturering, innføre eierskapsbegrensninger i fisket og innføre sterkere regionale bindinger til retten til å fiske.

Fylkesrådet vil at fisken som blir fanget utenfor kysten, som hovedregel skal foredles ved anlegg på land. Fylkesrådet vil at aktivitetsplikt og leveringsplikt skal videreutvikles og bestå for de aktuelle trålerne.

Jobbe for økt rekruttering til fiskeryrket.

Havbruk

Sterkere fokus på bærekraft og strengere miljøkrav innenfor havbruk. Politikerne poengterer i plattformen de er enige om at avklart areal er viktig for at havbruksnæringen skal kunne drive bærekraftig.

Fylkesrådet vil at kommunene sikres stabile, forutsigbare inntekter for bruk av areal og tilrettelegging av nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst.

Bidra til at oppdrettsnæringen i Nordland har god dialog med kommuner, lokalsamfunn og andre sjømatnæringer ved nye etableringer.

I samhandling med kommunene få på plass interkommunale kystsoneplaner i hele Nordland for å ivareta både nye og tradisjonelle næringer.

Arbeide for strengere lover og reguleringer av turistfiske og en forvaltning som sikrer at miljø og fiskebestander ikke overbelastes.

Landbruk

Arbeide for å videreutvikle miljøer som fokuser på lokalmat i landbruket.

Sette vern av matjord settes høyere enn nedbygging av matjord.

Søke en tettere dialog med nasjonale myndigheter for å sikre en bedre balanse mellom rovdyrbestanden og hensynet til lokalbefolkning og næringsdrift.

Bergverk

Arbeide for at bergverksnæringen gis forutsigbare rammevilkår som sikrer verdiskaping og bærekraft.

Fylkeskommunens fagutdanningsinstitusjoner og mineralnæringen må samarbeide om å sikre nødvendig fagkompetanse til næringen.

Forenkle planprosessene i fylkeskommunen og i samarbeid med kommunene avveie hensynet til kjente mineralressurser gjennom arealplanleggingen og prinsippene i naturmangfoldloven. Det er viktig at en felles nordnorsk mineralstrategi er førende for areal- og mineralpolitikken i Nordland.

Energi

Fylkesrådet mener at forvaltningsplanene for Barentshavet, Lofoten og Norskehavet i langt større grad må fokusere på å bygge langsiktige og varige arbeidsplasser i nord.

Droppe konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Lofoten, Vesterålen og Senja, og i stedet gå inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, som fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.

Nei til flere utenlandskabler. I stedet skal energi produsert i Nordland brukes til å skape ringvirkninger lokalt.

Arbeide for at havvindindustrien skal etableres i Nordland.

Reiseliv

Få på plass besøksforvaltning og fellesgodefinansiering for reiselivet i Nordland, slik at næringen skaper større verdier lokalt.

Industri

Gjennomføre en industriutredning, for å kartlegge mulighetene til vekst, med utgangspunkt i våre etablerte industrimiljøer.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil