nnlogo-emb

SAMFUNN   RETTSVESEN

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   RETTSVESEN

Vil ha ressursdomstol for samer

Domstolsutvalget vil at Indre Finnmark tingrett også skal utvikles til en ressursdomstol for samiske saker.

bilde

Domstolkommisjonen foreslår at Indre Finnmark tingrett i tillegg til vanlige oppgaver utvides til å bli en ressursdomstol for samiske saker. Foto: Indre Finnmark Tingrett

Denne tingretten ligger i Tana/Deatnu og holdes utenfor de sammenslåinger som ellers er foreslått av tingrettene. Årsaken er at beliggenheten dens sikrer stor forståelse av samiske forhold og dermed også høyere tillit hos samene. Kommisjonen poengterer at Indre Finnmark tingrett har en særskilt kompetanse ved at dommere og saksbehandlere der behersker samisk. Beliggenheten vil også kunne bidra til rekruttering av samiske jurister som dommere.

Kommunene

Rettskretsen omfatter i dag fem kommuner, som alle tilhører forvaltningsområdet for samisk språk: Kárášjohka/Karasjok, Guovdageaidnu/Kautokeino, Unjárga/Nesseby, Porsángu/ Porsanger/Porsanki og Deatnu/Tana.
Kommunene har samlet i underkant av 13 500 innbyggere.

I tillegg skal Sør-Varanger legges inn i dette rettsområde. Kommunen har cirka 10.000 innbyggere. Finnmarkskommisjonen er for tiden samlokalisert med tingretten.

Nye oppgaver

Denne tingretten skal også få nasjonale oppgaver knyttet til utviklingen av samisk som rettsspråk og kompetansebygging innen samisk språk, kultur- og rettsforståelse i domstolene.

Tingretten har i dag en språkkonsulent i nordsamisk, som også har bistått Domstoladministrasjonen og andre domstoler ved utforming av nettsteder på samisk og ved oversettelse av dokumenter.

Kommisjonen mener at denne rettens kapasitet som ressursdomstol vurderes utvidet, slik at domstolen kan drive aktivt utviklingsarbeid knyttet til samisk språkkompetanse og samisk kulturforståelse i domstolene. Den skal da kunne fungere som et kompetansesenter som kan gi råd og veiledning til domstoler som har behov for tolking i samiske språk, oppnevning av sakkyndige i saker som berører samiske forhold mv.

Domstolen skal også være en pådriver for utvikling av juridiske termer på de samiske språkene.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil