nnlogo-emb

MILJØ   FISKERI

Nordnorsk Næring

MILJØ   FISKERI

Oppskrift for CO2-kutt for fiskere

Tre hovedgrep kan ifølge CO2-utvalget for fiskeflåten tas for å redusere CO2-utslippene.

bilde

Klimautvalg for fiskeflåten vil at fiskebåtrederiene skal ta i bruk big data for å gjøre fisket mer energieffektivt. Det vil også innfører et økonometer, som er en skjerm på brua som til enhver tid viser forbruk av drivstoff per tidsenhet. Her ser vi styrhuset til nydøpte Trondskjær. Det har ikke økonometer. Foto: Helge Skavland/Norges Sildesalgslag

De tre grepene er:
• Valg og utforming av fiskeredskap
• Fartøydesign, utstyrsvalg og utforming av energisystem
• Driften, valg av fiskefelt og planleggingen av fisket

Utvalget fastslår at en del av tiltakene bare er aktuelle for nybygg. Ulike fartøygrupper har forskjellig drivstoffeffektivitet. Derfor kan man få ned CO2-utslippene ved å åpne for strukturering (fordeling av kvoter) på tvers av fartøygruppene. Dette er likevel ikke noe utvalget foreslår fordi det har forutsatt at strukturkvote-ordningen ikke skal røres på kort sikt.

Fiskeriredskap

Følgende vil ifølge utvalget redusere drivstofforbruket:
• Større frihet for fiskerne til å velge fangstmetode ut fra størrelsen på de ulike fiskebestander og vandringsmønster. For eksempel er det mindre energikrevende å slepe en flytetrål enn en bunntrål. Trålnæringen vil være interessert i å prøve ut dette.
• Mer fleksibilitet i valg av fangstområde. Utvalget mener at den sterke koblingen mellom fiskeredskap og kvoter, og deltakeradgang kan ha hemmet leverandørenes innovasjon og utvikling av mer fangsteffektive redskap.

bilde

Deling av data (crowdsourcing) mellom mange ulike aktører på samme plattform vil også kunne gi fordeler for deltakerne, også for Nergård Havfiskes frysetråler Ole-Arvid Nergård. Foto: Nergård Havfiske

Skipsdesign

Fangstrate og -kapasitet har hatt hovedfokus ved design av fiskefartøy. Nå må energieffektivitet bli et sentralt kriterium. Fiskerireguleringer knyttet opp mot fartøylengder hindrer utforming av mer energieffektive fartøy. Utvalget mener det er mulig å utvikle mer energieffektive fiskefartøy ved at man samtidig tar hensyn til driftsprofil, operasjonskrav, drivstofforbruk, utslipp, fangsteffektivitet, -kvalitet og -kapasitet og til livsløpskostnader. Ny teknologi basert på datasimulering og innsamling av operasjonelle data skal gjøre dette mulig i større grad enn frem til nå.

Driften

En del rederier snakker om skippereffekten. Den handler om at det er store forskjeller på drivstofforbruket mellom ulike skippere på samme fartøy. Utvalget mener at mye drivstoff og CO2-utslipp kan spares ved endringer i hvordan en fiskebåt blir drevet. Dette omfatter farten man seiler med, hvordan maskineriet og utstyret ombord blir brukt, hvordan man leter etter fisk og hvordan fisket blir planlagt.

Utvalget ser dessuten for seg at man innfører et økonometer, som er en skjerm på brua som til enhver tid viser forbruk av drivstoff per tidsenhet. Et dataprogram som gir mannskapet råd om hva som vil gi best drivstoffeffektivitet i en gitt situasjon står også på ønskelisten. Utvalget har også forventninger til automatiseringssystemer, som foretar lignende beregninger som blir brukt til rådgivning. Det viser til at flere produsenter jobber med å utvikle slike løsninger.

Big data

I dag bli målinger fra de ulike måleinstrumentene ombord, som ekkolodd, temperatur- og vindmålere, i liten grad samlet systematisk og sett i sammenheng over tid og på tvers av fartøy. Ved å koble slike data med informasjon fra kilder som satelitter, værstasjoner, fangstdatabaser osv vil en kunne få mer presis informasjon om hvor og når det er mest trolig å finne bestemte fiskeslag.

Deling av data (crowdsourcing) mellom mange ulike aktører på samme plattform vil også kunne gi fordeler for deltakerne.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil