nnlogo-emb

SAMFUNN   HAVBRUK   POLITIKK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   HAVBRUK   POLITIKK

Forskningskvoter:

Fiskeridirektoratet tillater regelbrudd

Fiskeridirektoratet får på pukkelen i en rapport til fiskeriministeren for ikke å følge reglene når det deler ut forskningstillatelser til havbruket.

bilde

Praktiseringen av de spesielle fiskeoppdrettskvotene som gis til forskning innenfor havbruk blir slaktet av Deloitte i en rapport til fiskeriminister Harald T. Nesvik. Ordningen som kritiseres går under betegnelsen Forskningstillatelser.

Nærings -og fiskeridepartementet ga Deloitte i oppgave å se om ordningen med forskningstillatelser virker etter sin hensikt.

bilde

Fiskeridirektør Liv Holmefjord kan i rapporten fra Deloitte lese hva revisjons- og konsulentselskapet mener bør gjøres for å få til en bedre praksis. Foto: Fiskeridirektoratet

Forskningstillatelser skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd. Ordningen må ikke forveksles med den spesielle ordningen med utviklingstillatelser, som det har vært mest omtale om.

I likhet med utviklingstillatelser gir forskningstillatelser rett til å oppdrette et stort kvantum laks i tillegg til de vanlige kvotene.

Hemmelig

Deloitte fastslår i rapporten til departementet at innehavere av tillatelser merker forskningsresultatene som «konfidensiell» eller «skal ikke publiseres» til tross for at tillatelsene har et særvilkår om at «resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelig».

Dette er en praksis som ifølge Deloitte har vart over tid og dermed i mindre grad bidrar til å utvikle kunnskap som kommer næringen til gode. Praksisen fremkommer åpent i den årlige resultatrapporteringen og vi har ikke sett at dette har fått konsekvenser, skriver Deloitte.

Det heter videre i rapporten at flere av prosjektene driver forskning med formål å utvikle eller forbedre kommersielle produkter. Felles for mange av disse er at verken kunnskap eller forskning publiseres, men at de kommersielle produktene tilbys i markedet. Deloitte fastslår at det kan diskuteres om en slik manglende tilgjengeliggjøring av kunnskap er innenfor intensjonen med ordningen.

Feil mottakere

Ordningen skal primært være forbeholdt forskningsinstitusjoner. Likevel kan Deliotte fastslå at slike institusjoner bare har 21 prosent av tildelt biomasse pr. 31.12.2018.

Det er et vilkår at den tildelte biomassen i prosjektene bare skal benyttes til godkjente forsøk. Deliotte fastslår at rapportene fra de som har fått tillatelser ikke gir tilstrekkelig informasjon til å vurdere dette, verken for Deloitte eller Fiskeridirektoratet.

Fare for inhabilitet

Et faglig råd på tre personer har i praksis avgjort hvem som skal få forskningstillatelser. Vararepresentanter finnes ikke. Deloitte påpeker at rådet derfor er sårbart for møteforfall og at det er fare for inhabilitet.

Foreslår endringer

Deloitte fastslår at ordningen bare fungerer delvis etter intensjonen. Rapporten foreslår tre endringer av ordningen:
− Det innføres en offentlig database over resultater fra prosjektene.
− En tydeliggjøring av hvilke prosjekter ordningen er ment for.
− En vesentlig tettere oppfølging av om de tildelte prosjektene etterlever særvilkårene. Eksempelvis kan dette gjøres ved evaluering av prosjektene underveis i tillatelsesperioden.

Det lyktes ikke å få kommentar fra Fiskeridirektoratet før publisering.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil