nnlogo-emb

SAMFUNN   FISKE   POLITIKK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISKE   POLITIKK

Forslag fra utvalg:

Disse fiskerne skal ikke betale CO2-avgift

Klimautvalget for fiskeflåten foreslår at det fra 1. januar 2020 innføres full CO2-avgift på fiske og fangst, mane bare i nære farvann. Fiske langt til havs slipper. Her er forklaringen.

bilde

Klimautvalg for fiskeflåten har regnet seg frem til at norskeide trålere har 70 prosent av fisket innenfor 250 nautiske mil. Her ser vi Nergårds frysetråler J. Bergvoll, som har konsesjon for torsk, hyse, sei (både nord og sør for 62. breddegrad), reker og grønlandsreker. Båtens normale bemanning er 17 personer fordelt over to skift. Foto: Nergård

Utvalget begrunner dette med at dette er den eneste ordningen de har klart å finne som ikke rokker ved viktige strukturer i næringen i dag.

En annen og kanskje like viktig begrunnelse er at man vil hindre at avgiften får konsekvenser som motarbeider de mål samfunnet har for fisket. Det gjelder særlig ønsket om å utnytte flest mulig av kongerikets marine ressurser, ha fokus på fangstkvalitet og spre landingen av fisk mest mulig jevnt over hele året for å skaffe flest mulig helårlige arbeidsplasser.

Utvalget minner i den sammenheng om at den havgående fiskeflåten kan slippe unna avgiften ved å bunkre i utlandet.

Trålere og ringnot fisker også mest i nært farvann. CO2-utvalget antar at de fisker henholdsvis 70 og 75 prosent i nært farvann, mens kystnot og konvensjonelle havfiskefartøy har 80 prosent av fisket sitt her.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil