nnlogo-emb

SAMFUNN   LEDELSE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   LEDELSE

Nordnorske ledere er annerledes

Lederkulturen i nordnorske virksomheter er annerledes enn ellers i landet.

bilde

Nord-Norge skiller seg ut ved at lederne her i større grad enn ellers i landet beskriver forholdene på arbeidsplassen som demokratisk. Foto: SINTEF

Dette kommer frem i Norske Ledelsesbarometer.
Utviklingen mot mer autoritær ledelse går saktere her enn eller i landet. Se saken Norske ledere blir mer autoritære.

Skiller seg ut

Barometeret måler også i hvilken grad lederne mener at standardisering/kontroll og medbestemmelse preger arbeidslivet. Forskeren Eivind Falkum peker på at Nord-Norge skiller seg ut.

bilde

I Nord-Norge er motpolene Medbestemmelse på arbeidsplassen (rød søyle) og Standardisering og kontroll omtrent like store. Den andre ytterligheten finner vi i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Kilde: Norsk Ledelsesbarometer

Grafen viser hvor stor andel av de lederne som er med i undersøkelsen som mener at det er en høy grad av standardisering og kontroll i arbeidslivet (blå søyle) og hvor stor andel som mener at det er en høy grad av medbestemmelse. (Vi har luket vekk Vestfold og Buskerud fordi antall respondenter der er såpass liten at svarene er beheftet med stor usikkerhet.)
– Grafen viser at du har lite medbestemmelse der du har mye standardisering og kontroll, selv om vi ser at styrings- og ledelsesformen på arbeidsplassene kan preges av begge deler, sier Falkum.

Medbestemmelse og kontroll

I de tre nordnorske fylkene er det nettopp slik. Søylene for standardisering/kontroll og medbestemmelse er omtrent like store. Samtidig er Nord-Norge sammen med Sør-Trøndelag og Oslo på topp når det gjelder medbestemmelse, og blant de som har minst innslag av standardisering/kontroll.

Kulturfaktoren

Falkum er forsiktig med å bekrefte at dette har å gjøre med forskjell i nordnorsk kultur og kulturen ellers i landet. Det kan være slik, mener han, men han poengterer at det også i stor grad kan skyldes at bransjemiksen i Nord-Norge er annerledes enn i landet for øvrig. Han minner om at bransjekultur og forhold i bransjene påvirker ledelsesstilen mest.

Les også:

Norsk
Ledelsesbarometer

Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomført av OsloMet på vegne av arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Barometeret har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv på tvers av bransjer og på alle nivå. Organisasjonen har relativt sett mange medlemmer i Nordland og Troms.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil