nnlogo-emb

FISKERI   HAVBRUK   OPPDRETT   MILJØ   SAMFUNN

Nordnorsk Næring

FISKERI   HAVBRUK   OPPDRETT   MILJØ   SAMFUNN

Slik skal sjømatnæringen bli bærekraftig

Sjømat Norge har satt seg som mål å bli miljømessig bærekraftig.

bilde

Økt utnyttelse av hele fisken er en del av det som må til for å gjøre sjømatnæringen bærekraftig. AkvaRens anlegg på Djupvik ved Lyngenfjorden yter sitt bidrag ved å sende lastebiler etter fiskeavfall fra Salten i sør til Honningsvåg i nord. Ut fra selskapets lakseensilasje kommer det fôr til pelsdyr og teknisk olje til oppvarming, bio-diesel og gjødsel. Foto: AkvaRens

Organisasjonen representerer de fleste fiskeoppdrettsselskapene og en del fiskebruk og biomarin industri. Bærekrafsmålet er en del av et mål om kraftig vekst frem i årene fremover.

Hovedmålene er:

1. Ikke ha negativ effekt på artsmangfoldet. Det betyr at bestandene skal høstes på en bærekraftig måte.

2. Være en del av løsningen på klimautfordringen. Det betyr mer foredling i Norge for å redusere transporten. Fiskeflåten må redusere sitt klimaavtrykk per tonn sjømat vesentlig. Viktig er da reduksjon av fossilt brensel og valg av kjølemedier og transportløsninger.

3. Bruke havet på en måte som fremmer en miljømessig bærekraftig utvikling. Sjømatnæringen skal ha full kontroll meg egne utslipp i forbindelse med produksjonen.

4. Øke verdens matvareproduksjon. Vil derfor at matproduktive sjøareal skal prioriteres brukt til fiskeri og havbruk. Vil også bidra til kunnskaps- og teknologioverføring til sjømatindustri i andre land.

5. Bidra til en positiv norsk samfunnsutvikling. Næringen skal doble verdiskapingen sin innen 2030.

6. Bidra til at levestandarden i verden bedres. Næringen skal gjennom overføring av teknologi, kunnskap og høye standarder til internasjonal sjømatindustri bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Dette må til

For å få til dette skal bedriftene i næringen forta grønne valg ved kjøp av varer og tjenester. Næringen ber selv om at myndighetene strammer inn kravene og innfører mer effektive kontrolltiltak for å sikre en grønn utvikling.

Dessuten må ny teknologi tas i bruk. Fiskeflåten, oppdrettsbåter og oppdrettsanlegg må elektrifiseres.

Organisasjonen skisserer følgende konkrete ambisjoner, og som krever en betydelig innsats mht. innovasjon og investeringer:

1. Kontroll med lus og rømming (havbruk)

2. Ikke redusere potensialet for kystfiske (havbruk)

3. Redusere miljøavtrykk innen 2030

4. Full kontroll med egne utslipp

5. Økt produksjon i havbruk – dobling innen 2030

6. Økt bearbeiding, økt utnyttelse av restråstoff

7. Bruk av klimavennlig løsninger, og

8. Økt bruk av ny teknologi

9. Nye marine ressurser og økt bruk av marine ressurser som fôringredienser (f.eks. raudåte, tare).

10. Mer effektiv arealutnyttelse (f.eks. Offshore havbruk og lukkede anlegg i farvann som i dag er lite egnet til havbruk).

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil