nnlogo-emb

HAVBRUK   FISKERI   OLJE OG GASS   MAITIM NÆRING   INDUSTRI

Nordnorsk Næring

HAVBRUK   FISKERI   OLJE OG GASS   MAITIM NÆRING   INDUSTRI

Sintef-rapport om Nord-Norge i 2040:

Nord-Norges økonomiske framtid

Verdiskapingen innenfor nordnorske havnæringer vil falle i tiårene framover hvis rammebetingelsene blir omtrent som i dag. Men det kan også bli en god vekst. Den store verdiskapningen kommer i olje- og gassnæringen.

bilde

Mange ledige områder for havbruk og forventet sjøtemperatur i nord gjør at det er store forventninger til de maritime næringenes fremtid i Nord-Norge.

Sintef har på oppdrag fra flere LO-forbund, ulike maritime forbund og Norsk Industri forsøkt å framskrive sysselsetting og verdiskaping for havnæringer i Nord-Norge.

Hovedkonklusjonen er at det er et stort vekstpotensial, men at mye avhenger av de reglene myndighetene setter når det gjelder forvaltning av ressursene og andre rammevilkår.

Stort potensial, men...

Potensialet til de marine næringene i nord er vurdert som stort på grunn av tilgangen på store fiskeressurser og store egnede arealer for havbruk og dyrking av marine organismer.

Høyere sjøtemperaturer langs norskekysten kan bety økt volum for Nord-Norge innen både fiskeri og havbruk.

Ville fiskebestander kan forflytte seg nordover. Det samme kan optimale produksjonsområder for laks. Forskerne er imidlertid usikre på sjøtemperaturens utvikling – og medfølgende utfordringer, som økning av parasitter og fiskesykdommer. Mangel på fôr kan også bli et problem.

bilde

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (venstre) og Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen er blant dem som har finansiert Sintefs vurdering av havnæringenes framtid i Nord-Norge. Foto Trond Isaksen (bildet av Gabrielsen) og Tone Buene

Kan vokse kraftig

Den årlige verdiskapningen fra olje- og gassektoren på nordnorsk sokkel kan bli syv ganger så stor i 2040 som i 2017. Det er Sintefs best-scenario. I så tilfelle vil verdiskapningen være nesten fire ganger så stor som best-scenariet for fiske og oppdrett til sammen.

Det forutsettes videre at grenseområdene mot Russland utvikles til å bli et nytt tyngdepunkt for petroleumsvirksomhet, og etter 2040 det viktigste området.

Havvind

Sintef fastslår at havvind er den fornybare kilden med størst global vekst. Teknologiutviklingen og flytende installasjoner gjør dette til et vekstmarked for leverandørindustrien. Havvind kan bidra til å redusere klimagassutslipp på norsk sokkel.

Havvindutbygging i nord fram mot 2040 har størst sannsynlighet i forbindelse med krafttilførsel til petroleumsvirksomheten i Barentshavet, mener Sintef. Verdipotensialet i den forbindelse er likevel ikke beregnet i rapporten.

Flere områder i nord er utredet for havvindskraft. Sørøya-feltet er vurdert blant de fem mest gunstigste områdene for utbygging i norsk farvann.

bilde

• Verdiskaping er her det samme som brut- toprodukt. Dette beregnes som bedrifters omsetning fratrukket innkjøpte varer og tje- nester, ikke medregnet merverdiavgift eller andre produktskatter.

• «Beste scenario» forutsetter at alt legges til rette for vekst. Da er også lus- og syk- domsproblemene i oppdrettsnæringen løst. «Uendrede rammebetingelser» (som i rap- porten er benevnt «basic») betyr at forvalt- ningsregime og regler er omtrent som i dag for skeri og havbruk. Forutsetningen er at Nord-Norge får lov å øke oppdrettsvolumet med to prosent gjennom tra kklysmodellen og fortsatt får 21 prosent tildelingsrate for utviklingskonsesjoner på nordnorsk pro- duksjonsområde.

• For olje og gass betyr «Uendrede ramme- betingelser» at framskrivingen baserer seg på kjente funn og nye funn i åpnede om- råder. «Best» tar med forventningsverdien for uoppdagede ressurser på 4000 millio- ner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o. e.) på norsk sokkel. Av dette utgjør de uåpnede områdene (Barentshavet Nord og Lofoten/Vesterålen/Senja) nærmere 50 prosent av den uoppdagede ressurser på nordnorsk sokkel.

Innenfor skeri, havbruk og marine arter er det bare den delen av verdikjeden der volum oppstår som er med. Fiskeforedling, biomarin industri og leverandørindustri er ikke med.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil