nnlogo-emb

SAMFUNN   ENERGI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ENERGI

Områder analyseres for vindkraft

NVE er i ferd med å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft. En rekke områder skal analyseres for å finne de mest egnede områdene.

bilde

FERDIG UTBYGGET: Nygårdsfjellet vindpark på Skitdallshøgda i Narvik kommune består av 14 vindturbiner med en samlet kapasitet på 32,2MW. Her ser vi arbeidet med oppføringen av de siste turbinene i 2011. Parken produserer nå energi tilsvarende normalforbruket til ca 5200 husstander. NVE analyserer nå nye aktuelle områder.

De områdene på kartene som er ringet inn med røde streker er områder NVE mener bør vurderes som aktuelle for vindkraftverk. Se kartene for de tre nordnorske fylkene.

De områdene som ikke er ringet inn er helt uaktuelle for vindkraft. De vil ikke bli analysert. Det samme gjelder de områdene som er merket med svart eller grått.

De svarte er ifølge NVE åpenbart uegnet for vindkraft. De grå områdene avskrives fordi de sannsynligvis ikke er godt egnet fordi det gir store negative virkninger for enkeltinteresser. Det kan være hensyn til fugler, villrein, friluftsliv, kulturlandskap, fauna, luftfart, sendemaster for digitalt bakkenett, mineralressurser m.v.

Her er det sannsynlig at søknader om konsesjon vil bli avslått.

Områdene snevers inn

Man må regne med at flere av de områdene som gjenstår som aktuelle vil bli avskrevet når alle relevante hensyn, som virkninger for miljø og samfunn, er vurdert. NVE antyder at mer enn halvparten av områdene vil falle fra som aktuelle.

Produksjonskostnader

Tallene til venstre på kartene viser antatt produksjonskostnad for vindkraftverk på land, eller for å si det på en annen måte: den langsiktige kraftprisen vindkraftverket må ha for å være lønnsomt. Vindhastighet er den viktigste driveren for lav produksjonskostnad. Kostnader for nettilknytning er ikke inkludert.

Videre analyser

Områdene skal analyseres ved hjelp av et standardisert skjema. Det skal utarbeides en teknisk-økonomisk score for hvert område, mens virkninger for miljø og samfunn vurderes kvalitativt. Miljødirektoratet og Riksantikvaren skal vurdere virkninger knyttet til «sine» temaer.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil