nnlogo-emb

SAMFERDSEL   BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

SAMFERDSEL   BYGG OG ANLEGG

For store veikontrakter

Veikontraktene blir stadig større. Eksperter advarer myndighetene mot utviklingen.

bilde

Den norske veksten i kontraktsstørrelsene er en ny konkurranseutfordring for norske anleggsvirksomheter, fastslår Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse. Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Allerede i 2016 fastslo Samfunnsøkonomisk analyse i en analyse av effektene av oppdeling av veikontrakter at utviklingen i retning av større kontrakter går raskt. Rapporten ble utarbeidet på oppdrag for Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Økonomene Fernanda Winger Eggen og Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse fastslår at hastigheten kontraktene utvikler seg med vil være viktig for hvordan markedet i framtiden vil se ut. De peker på at utenlandske entreprenører som deltar på det norske anleggsmarkedet ofte har mer erfaring med store kontrakter. Blir kontraktene tilstrekkelig store, vil erfaring fra tidligere store prosjekter være et viktig konkurransefortrinn, skriver de.

Krever ny strategi

De hevder at dette er en ny konkurranseutfordring for norske anleggsvirksomheter, og at den krever en ny strategisk tilpasning hos anleggsvirksomheten.

Eggen og Røtnes mener at norske samferdselsmyndigheter gjør klokt i å ta hensyn til dette. Det kan de gjøre ved utforme utlysningen av nye oppdrag slik at utenlandske anleggsvirksomheter kan møtes med effektiv konkurranse fra norske.

Analytikerne minner om at Norge står foran store anleggsinvesteringer i mange år framover, og at en effektiv norsk anleggsnæring vil være et samfunnsmessig gode både i seg selv ved at de gir produksjonsinntekter til Norge og dessuten sikrer god oppgaveutførelse for den store mengden samferdselsinvesteringer som skal gjennomføres.

Optimal størrelse

Analytikerne har intervjuet ulike aktører innenfor anleggsbransjen. Ut fra det fastslår de at entrepriseform og kontraktstørrelse må sees i sammenheng. De peker på at det er flere gevinster knyttet til totalentrepriser, spesielt muligheten for entreprenøren til å delta i prosjektets innledende fase. På den annen side kan prosjektsstørrelsen bli så stor og kompleks at risikoen overstiger stordriftsfordelene. Ut fra det konkluderer de med at det eksisterer en optimal kontraktstørrelse for norske forhold.

Den optimale kontraktstørrelsen vil imidlertid være ulik for totalentrepriser og utførelsesentrepriser, hovedsakelig på grunn av ulik risikofordeling mellom byggherre og entreprenør.

bilde

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen har forsikret at det fortsatt skal være betydelige oppgaver for mindre og mellomstore entreprenører, men næringen stoler ikke på det.

I grenseland

Anleggsnæringen har de siste årene hatt en raskere produktivitetsutvikling enn gjennomsnittet for norsk næringsliv. For å sikre videre produktivitetsutvikling og konkurranseevne for norske anleggsvirksomheter, sier analytikerne at det er viktig at veksten i kontraktstørrelse ikke øker så raskt at norske virksomheter i praksis utestenges.
– Analysen i denne rapporten tyder på de største utlysningene i dag er helt i grenseland for hva som er hensiktsmessig, dersom norske virksomheter skal kunne gi konkurransedyktige tilbud, skriver de.

De påpeker at det tar tid å tilegne seg den planleggingskompetansen som er nødvendig for å kunne gjennomføre større kontrakter på en god måte.
– Både hensynet til god oppgaveutførelse og effektivitet i norsk anleggsnæring tilsier at utlysninger av større samferdselsprosjekter bør være tilpasset strukturutviklingen i norsk anleggsnæring. Eksempelvis var det for fem år siden svært få, eller ingen, norske entreprenører som kunne ha levert tilbud på et prosjekt til over to milliarder, mens det i dag er mulig for flere, skriver de.

Mangfold

Eggen og Røtnes mener at byggherren, som i de fleste tilfeller er Vegvesenet, må velge en entrepriseform som er tilpasset prosjektet som skal gjennomføres. Da må prosjektets kompleksitet og risiko vurderes sammen med markedsituasjonen.
– Et mangfold av ulike prosjekter av forskjellig størrelse og entrepriseform vil være hensiktsmessig også i årene som komme, mener Eggen og Røtnes.

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen lovte på konferansen Arctic Entrepreneur 2017 at Vegvesenet skulle legge til rette for et variert marked med minste, mellomstore og store entreprenører over hele landet.
– Det vil fortsatt være betydelige oppgaver for mindre og mellomstore entreprenører, sa han. Han opplyste av Vegvesenet for tiden har ute 30 kontrakter til over 250 millioner kroner. Norske entreprenører har 84 prosent av de kontraktene som er på 100 millioner kroner og mer. Det er imidlertid milliard-kontraktene som bekymrer bransjen mest når det gjelder konkurransen med utenlandske selskap.

Leonhard Nilsens smertegrense

bilde

Frode Nilsen i Nord-Norges største entreprenørselskap, Leonhard Nilsen & Sønner, advarte i mai mot at for store veipakker ble satt ut på anbud. Han mente regjeringen var i ferd med å gjøre landsdelens anleggsselskap til husmenn i eget fylke fordi de ble for små til å konkurrere om totalpakkene.

I mai i fjor advarte Frode Nilsen i Nord-Norges største entreprenørselskap, Leonhard Nilsen & Sønner, gjennom Nordnorsk Nærings spalter mot at for store veipakker ble satt ut på anbud.

Han mente regjeringen var i ferd med å gjøre landsdelens anleggsselskap til husmenn i eget fylke fordi de ble for små til å konkurrere om totalpakkene.
– Jobber bør ikke være over tre milliarder kroner. Selv klarer vi kanskje to, sa Nilsen.

Han minnet om at risikoen i prosjekter ikke bare øker i takt med størrelsen på prosjektene, de øker mye mer.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil