nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   FISK   POLITIKK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   FISK   POLITIKK

Kan virkelig en båt på 15 meter endre hele fiskerinæringen?

Det kan den, hvis vi skal tro de store fiskebåtrederne.

bilde

Fiskebruket Kristian Klos overtakelse av den 15 meter lange Morgenstjerne er gjort for å sikre tilgangen på fisk, men det har skapt bråk. Her ser vi over på egnebuanleggene til Kristian Klo AS (de hvite byggene) fra bedriftens mottak på Bårholmen på Stø. Foto: Hege Abrahamsen

Den lille fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen overtok aksjeflertallet i Fugløyskjær, som eier den 15 meter lange kystfiskebåten Morgenstjerne. Da ble det bråk, som har nådd helt opp til regjeringen.

De kapitalsterke eierne av fiskeflåtens kjemper – de havgående trålerne og store ringnotfartøyene på flere tusen bruttotonn – reagerte momentant gjennom organisasjonen sin, Fiskebåt. Organisasjonens leder, Audun Maråk, skrev brev til Fiskeridepartementet med beskjed om at en av bærebjelkene i fiskeriforvaltningen ville bli utfordret hvis Gunnar Klo AS fikk kontroll over den vesle fiskebåten.

Den bærebjelken organisasjonen frykter vil bli svekket er deltakerlovens bestemmelse om at bare fiskere skal kunne eie fiskebåt, og at fiskerne skal være aktive, enten om bord eller i rederiets administrasjon på land.

Fikk dispensasjon

Gunnar Klo AS kjøper og foredler hvitfisk. Selskapet sliter med å få tak i nok råstoff. Det søkte Fiskeridepartementet om dispensasjon fra Deltakerloven for å kunne eie aksjeflertallet i Fugløyskjær og dermed kunne kontrollere den 15 meter lange båten. Dispensasjon fikk de med den begrunnelse at leveransene fra dette fartøyet er viktig for virksomheten på land og at Gunnar Klo AS har sterk konkurranse fra fiskereide industribedrifter og at eierskap i fartøyet vil føre til at anlegget vil motta mer råstoff utenfor hovedsesongen.
– Ulovlig, hevder Audun Maråk i Fiskebåt overfor departementet.

Han medgir at loven åpner for at fiskebruk skal kunne eie båt, men mener at det bare er havfiskefartøy de kan eie fordi disse i motsetning til små kystfartøy kan fiske hele året. Små båter kan bare levere når fisken er nær kysten.

bilde

Fiskebruket Kristian Klos overtakelse av den 15 meter lange Morgenstjerne er gjort for å sikre tilgangen på fisk, men det har skapt bråk. Her ser vi over på egnebuanleggene til Kristian Klo AS (de hvite byggene) fra bedriftens mottak på Bårholmen på Stø. Foto: Hege Abrahamsen

Redd for virkningen

Maråk skriver at han ikke tror noe på at en 15 meter lang båt vil ha avgjørende innvirkning på tilgangen til råstoff, særlig ikke på Myre i Vesterålen der Gunnar Klo AS holder til. Han hevder også at det er en forutsetning for dispensasjon at det ikke finnes aktive fiskere i samme distrikt som kan overta fartøyet. Marøy konkluderer med at disse vilkårene ikke er oppfylt i denne saken.
– Om det skaper presedens eller ikke, kan jeg ikke uttale meg om. Det må myndighetene vurdere. Vi har sendt inn en søknad fordi det var mange gode argument for at denne dispensjonen skulle kunne innvilges, sier Kristian Klo i Gunnar Klo AS.

Han forteller at de har vært minoritetsaksjonær i Fugløyskjær i mange år. Gunnar Klo AS har ifølge Klo dessuten hatt minoritetsposter i andre lignende selskap.
– Men vi har sett at båter og kvoter blir solgt og ikke lenger leverer fisk til oss enten fordi båten selges ut av området vårt eller den går over til å levere til våre konkurrenter. Selv med 49 prosent av aksjene har vi ikke hatt reell påvirkningskraft på lang sikt, sier Klo.

Forutsigbarhet

De fleste steder langs kysten konkurrerer fiskebrukene om å få fiskebåtene til å levere til dem. Kristian Klo sier at fisken fra 15 meter lange Morgenstjerne selvfølgelig ikke gjør dem selvforsynt på fisk, men at båten øker forutsigbarheten når det gjelder råstoff.
– Vi kan inngå flere langsiktige kontrakter med kunder med i grunnlag i sikker leveranse fra denne båten og vissheten om at i hvert fall denne kvoten ikke blir solgt ut av regionen eller til noen som leverer til et konkurrerende fiskebruk, sier Klo.

Utenlandske investorer

I debatten om dispensasjonen til Gunnar Klo AS blir det også bruk som argument at utenlandske eiere kan etablere seg i norske fiskefartøy hvis man ikke håndhever strengt kravet om at bare aktive fiskere kan eie fiskebåt. Kristian Klos svar til det er at utlendinger ikke kan eie et norsk fiskefartøy over 15 meter.
– Derfor blir dette en merkelig debatt for vår del, som bare har norske eiere, sier Klo.

Fiskere med bruk

På Myre har han tre konkurrenter om råstoffet. Det er MyreMar, Myre Fiskemottak og Sommarøy Produksjonslag. Alle har eiere med bakgrunn som fiskere og har båt som kan forsyne brukene med fisk. I nabokommunen Bø driver tre store fiskebåtrederier fiskebruk.
– Hadde fiskerne bare vært fiskere, ville det ikke vært noe problem for oss. Da kunne vi ha konkurrert på like vilkår, men når fiskerne har gått på land for å drive fiskebruk i konkurranse med oss, blir det å konkurrere på skjeve vilkår, og det er tungt, særlig i en sektor med små marginer, sier Klo.

Selv om Fiskebåt har klaget på Fiskeridepartementets avgjørelse, og departementet skal behandle klagen, er aksjetransaksjonen gjennomført og Gunnar Klo AS kontroller båten, som er i aktiv drift. Kristian Klo sier at Maråk i Fiskebåt tar feil når han hevder at Morgenstjerne bare kan levere i sesongen.
– Vi skal drifte den også om høsten, blant annet etter hyse, sier han.

De siste årene har familiens oppdrettsselskap Øyfisk finansiert driften i hvitfiskvirksomheten. I andre år tidligere har det vært motsatt.
– Det er en styrke for konsernet at vi har flere bein å stå på, sier Klo.

Myre-miljøet

Øksnes kommune, med Myre som det sentrale stedet, er et sterkt fiskerisenter, med de fire fiskebrukene, 132 fiskebåter, oppdrettsanlegg, fiskefôrprodusenten BioMar og foredlingsbedriftene Vesterålen Marine Olje og Vesterålen Marine Proteiner. Klo bedyrer at det ikke er noen het diskusjon når folk treffes om hvem som skal kunne eie fiskebåter.
– Det går nok tøffere for seg i organisasjonskontorene og i politiske kretser i hovedstaden, og det er greit at de tar debatten om de prinsipielle spørsmålene rundt dette. Det er samfunnets ressurser vi snakker om, sier han.

Bedriftene på Myre har de siste årene begynt å samarbeide mer seg imellom.
– Vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må, sier Klo.

Han forteller at det siste samarbeidsprosjektet de har gått inn i er med Vesterålen Marine Proteiner og BioMar om ensilasje og proteinuttak av restråstoff.

Enda en båt

I slutten av februar kunne Fiskeribladet melde at Gunnar Klo AS har søkt om å overta enda en båt. Gjennom Fugløyskjær har de søkt om å få overta den 21,33 meter lange Stormen Senior fra Kjøllefjord Fisk AS. Hensikten er å strukturere kvotene inn på Morgenstjerne. På godt norsk betyr det at Morgenstjerne overtar Stormen Seniors kvoter, mens Stormen Senior blir tatt ut av fiske.

Gunnar Klo AS

Eies av Klo-familien, med Gunnar Klo som hovedaksjonær

Lokalisert på Myre og Stø i Øksnes komme i Vesterålen, Nordland

Produserer hvitfisk, herunder filet, fersk fisk, saltfisk og tørrfisk. Eier lakseoppdrettsselskapet Øyfisk, som har fire konsesjoner.

Selskapet drev tidligere også not og småtråldrift med egen båt, men måtte stoppe da Deltakerloven kom i 1972/73.

Hvitfiskvirksomheten omsatte for 179 millioner kroner i 2016, men hadde et negativt driftsresultat på 8,5 millioner kroner. Resultatet før skatt var ca. 50 millioner etter skatt takket være inntektene fra datterselskapet Øyfisk, som hadde et resultat før skatt på 78 millioner. I 2017 har selskapet merket svikt i råstoffgrunnlaget, og inntjeningen er fortsatt ikke tilfredsstillende.

Øyfisk hadde en avstumpet produksjon i 2015 på grunn av sykdom. I 2016 var resultatet nærmere normalen, men sykdommen i 2015 påvirket også dette året negativt, blant annet med slakting bare i annet halvår. I 2017 er alt som normalt. Kristian Klo sier at 2017 blir bedre enn 2016. Selv om lakseprisene har korrigert seg noe tilbake, blir det mer enn oppveiet av økt volum.
Klo mener 2018 ser lys ut, men året blir ikke noe rekordår. Klo understreker at det er levende liv de har med å gjøre og det alltid medfører en usikkerhet for sykdom.
Øyfisk har fire konsesjoner og seks lokaliteter.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil