nnlogo-emb

SAMFUNN   FISK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISK

Fiskekvaliteten kan bli bedre

Fangstskadeindeksen Nofima har utført i flere år viser at det er rom for bedre kvalitet på leveransene av torsk.

bilde

Det er mer arbeidskrevende for fiskebrukene å behandle fisk med ujevn og dårlig kvalitet. Dette er et illustrasjonsfoto som ikke sier noe om kvaliteten på den fisken som behandles her. Foto: David Nilsen/Wikimedia Commons

Det sier Nofima-forsker Sjurdur Joensen.
– Særlig er deler av garnfisken og snurrevadfisken ikke av topp kvalitet, sier han.

Registreringene gjort av Nofima viser også at når fangststørrelsen øker reduseres kvaliteten.

bilde

Nofima-forsker Sjurdur Joensen mener den største hindringen for bedre ivaretakelse av kvaliteten på fersk torsk er at den i all hovedsak omsettes uten at det et noen kvalitetsgraderinger. Foto: Nofima

Gradering mangler

Joensen mener selv at det største problemet er at fersk torsk i all hovedsak omsettes uten at det et noen kvalitetsgraderinger.
– Tenk etter, fersk torsk omsettes uten noen ordnet form for kvalitetssortering. Da kan vi vel heller ikke forvente at det prises etter kvalitet eller at kvaliteten skal bli bedre, sier han og viser til at tallene fra Råfisklaget ikke viser store forskjeller i pris.

Joensen påpeker at det er mange forhold som virker inn på kvaliteten, så som vær, strøm, fangststørrelse, bløgging, kjøling og ståtid i havet. Mange av disse forholdene er det mulig å kontrollere og dermed forbedre kvaliteten. I sitt arbeid som forsker ser Joensen at det er forskjell mellom fartøy og fiskebruk i hvor gode de er til å ivareta kvaliteten på torsken.

Andre årsaker

Selv om Joensen ikke forsker direkte på dette, viser han til andre mulige årsaker til at ikke all torsk leveres av topp kvalitet.
– Ofte får vi høre at fisker har makten under omsetningen. Dersom fiskebruket vil redusere prisen, truer fiskeren med å levere et annet sted, sier han som en forklaring på hvorfor kvaliteten ikke er topp. – Og dersom noen fiskekjøpere betaler overpris på grunn av god kvalitet, vil alle ha overpris uansett kvalitet.

En annen årsak kan være at det er mer lønnsomt med store volum med blandet kvalitet, sammenliknet med mindre volum av god kvalitet. Det koster å ha god kvalitet ettersom fangstene må reduseres og det tar lengere tid å fangste og håndtere torsk som kan holde god kvalitet. Betalingsvillighet for god kvalitet både på første hånd og i markedet vil også påvirke fokuset på kvalitet hos fisker, mener Joensen.

bilde

Forskningssjef Bent Magne Dreyer fastslår at den fisken som ikke har god nok kvalitet blir tvunget inn i produkter som ikke gir høy pris. Foto: Nofima

Forskningssjef i Nofima, Bent Magne Dreyer, deler Joensens synspunkter. Han minner i tillegg om at torsken er vanskelig å håndtere for å få god kvalitet i de periodene hvor den er i tung beitemodus. Han sier at det finnes objektive kvalitetsmål som bløgging, kjøling og mengde og at det vil bedre kvaliteten å legge mer vekt på dette.

Uutnyttet markedspotensial

Dreyer peker på at Mattilsynets kontroll går på om fisken er egnet som menneskemat, og ikke om vi utnytter godt det markedsmessige potensialet til fisken.

Det fins mange markeder, også for fisk av dårlig kvalitet.
– Den fisken som ikke har god nok kvalitet blir tvunget inn i produkter som ikke gir høy pris, sier Dreyer.

Han poengterer at det er mer arbeidskrevende for fiskebrukene å behandle fisk med ujevn og dårlig kvalitet.

For eksempel går det mye tid til å sortere fisken og skjære bort blodflekker. Det fører selvsagt også til at produktutbyttet blir lavt.
– Og når det er motstand i markedet, vil den fisken som har best kvalitet bli valgt først, sier han.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil