nnlogo-emb

FINNMARK   BERGVERK   SAMFUNN

Nordnorsk Næring

FINNMARK   BERGVERK   SAMFUNN

Samer mot gruveselskap

I Kvalsund kommune i Finnmark har gruveselskapet Nussir beregnet at kobber for 40 milliarder kroner ligger i berggrunnen. Samene sier nei til utvinning. Regjeringen har involvert seg i konflikten.

bilde

Øyvind Rushfeldts kamp for å kunne hente ut kobber, gull og sølv til en verdi av 40 milliarder kroner nærmer seg nå klimaks. Foto: Nussir

Veien til utvinning har vært lang og tatt mange år for daglig leder Øystein Rushfeldt i Nussir. Fremdeles må han konstatere at pengene fortsetter å renne ut av selskapet, mens lite kommer inn. I årene 2014-2016 hadde Nussir et negativt resultat før skatt på 45 millioner kroner. Selskapet hadde i 2017 planer om å hente inn opptil 100 millioner kroner i ny kapital. En ordknapp Øystein Rushfeldt sier at disse planene er forlatt og at selskapet blir løpende kapitalisert. Hovedeier av Nussir er Halvor Halvorsøn Holta, eier av kraftselskapet Tinfos på Notodden i Telemark.

Kampen har vært like lang for Nussirs motpart, som er reindriftseiere og Sametinget. Snart havner konflikten på Kongens bord.

Sametingets nei

Sametinget har sagt nei til Nussirs planer. Begrunnelsen er ifølge Sametingets næringsråd Silje Karine Muotka (NSR – Norske Samers Riksforbund) hensynet til sjøsamisk næringsgrunnlag og forurensingen ved sjødeponi, som Klima- og miljødepartementet har sagt ja til, og at Nussirs virksomhet vil ødelegge reinbeiter og sperre flytteleia til rein.
– Den totale belastningen blir for stor, sier Muotka. – Det har også vært mye inngrep fra før.

Finnmarksloven

Mineralloven er den sentrale loven for regulering av bergverk- og gruvevirksomhet i Norge. I Finnmark er også Finnmarksloven viktig. Den gir reindriftsnæringen og Sametinget en hånd på rattet. Sametinget har vedtatt retningslinjer for «hvordan virkningen for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv av endret bruk av utmark skal bedømmes». Finnmarksloven skal også sikre at naturressurser i Finnmark forvaltes til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for reindrift og samisk kultur.

Muotka understreker at urfolksaspektet skal vektlegges og at Sametinget har myndighet til å lage forskrift som regulerer endret bruk av utmark. Det gjør Sametinget i samarbeid med Finnmarks største grunneier, Finnmarkseiendommen (FeFo). (Se rammesak om FeFo og Finnmarksloven.)

Til topps med saken

raymond_robertsen

Styreleder Raymond Robertsen (H) og flertallet av styret i FeFo har sendt næringsministeren beskjed om at de støtter Nussir. Foto: FeFo

FeFo skal vurdere hvilken betydning endret bruk har for reindrift og samfunnsliv. Leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo, Eirik Palm, understreker at FeFo skal uttale seg som grunneier.

Sist september var saken oppe i FeFos styre. Tre av seks styrerepresentanter i FeFo er oppnevnt av Sametinget, men fordi Kvalsund ikke er en av de kommunene som er definert som samisk kjerneområde, kan bare to av de representantene som er utnevnt av sametinget delta i avgjørelsen. Styret vedtok tre mot to (de to utnevnt av Sametinget) å akseptere Nussirs planer.

I en slik situasjon åpner Finnmarksloven for at mindretallet i styret kan forlange at saken skal behandles på nytt i Sametinget. Og det ble gjort. I mars gjentok Sametinget sitt nei til planene. 18. april behandlet styret i FeFo saken på nytt, med samme resultat som forrige gang.

torbjorn-roe-isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen vil måtte avgjøre om Nussir skal få lov å utvinne kobber, sølv og gull ved Repparfjorden i Finnmark. Foto: regjeringen.no

Normalt er det Direktoratet for Mineralforvaltning som gir nødvendig driftskonsesjon for å kunne sette i gang gruvevirksomhet, men i denne saken blir avgjørelsen løftet opp på øverste nivå. Leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo, Eirik Palm, forteller at FeFo-styrets avgjørelse er sendt til Næringsdepartementet for avgjørelse av Regjeringen.
– Den avgjørelsen regjeringen tar blir også FeFos formelle standpunkt, sier Palm.

Han fastslår at regjeringen har det siste ordet.

Lover milliardkontrakt

Hvis alt går i orden for Nussir, vil det ifølge Rushfeldt lyses ut en anbudskonkurranse om tunneldrift. Det vil i så tilfelle bli en av de største tunnelkontraktene i Norge. Til Finnmark Dagblad sier Rushfeldt at det vil være snakk om en kontrakt på 1-2 milliarder kroner over en 5-års periode. Selskapet velger tunneler fremfor dagbrudd. Rushfeldt sier han ønsker så mye lokal leveranse som mulig.

Rushfeldt har tidligere sagt til Nordnorsk Næring at han ut fra de metallverdier som er påvist antar at forekomstene kan gi en omsetning på 40 milliarder kroner totalt sett. Senere har kobberprisene Rushfeldt la til grunn økt. I tillegg kan gull- og sølv utvinnes som biprodukter.

Krever ikke enighet

Reguleringsplanen for området har avklart arealdisponeringen i forbindelse med Nussirs aktivitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent planen.

Departementet forutsetter at gruveselskapet i samråd med reindriftsnæringen kommer frem til en ordning som muliggjør videreføring av reindriften. Departementet krever ikke at partene skal være enige, men det forlanger at de tiltak som iverksettes skjer i samråd med reindriftsnæringen. Ifølge Statsministerens kontor kan Nussir sette i gang virksomheten for egen risiko selv hvis motparten velger å ta ut søksmål. Men først må selskapet få driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning.


Samenes over­ordnede mål

Sametingets endelige mål i konflikten med Nussir er å få en minerallov de mener er holdbar.

moutka

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen vil måtte avgjøre om Nussir skal få lov å utvinne kobber, sølv og gull ved Repparfjorden i Finnmark. Foto: regjeringen.no

Det sier næringsråd Silje Karine Muotka.
– Dette er et viktig budskapet fra oss. Vi må få en lov som gir oss muligheter til å på et fritt og informert grunnlag kunne si ja eller nei til et prosjekt. Og det må være samme regler for hele det samiske området, sier Muotka.

Med det tenker hun på et mye større område enn det som er omfattet av Finnmarkseiendommen (Finnmárkuopmodat), som er omtrent 95 % av arealet i Finnmark og de kommunene som er definert som samiske kjerneområder i Finnmarksloven.
– Det samiske bosetningsområdet strekker seg langt sørover, sier Muotka.

Næringsministeren involvert

Muotka forteller at de hadde møte med næringsminister Monica Mæland rett før regjeringen ble fornyet og Torbjørn Røe Isaksen overtok som næringsminister.
– Mæland sa da at vi skulle konsultere om denne saken, og det ble også tatt opp fra Sametingets side at mineralloven bryter samenes rettigheter som urfolk, sier Muotka.

Vil ha del av verdiskapningen

Muotka sier at Sametinget har som mål å få gode ordninger som sikrer lokalbefolkningen en del av verdiskapningen til selskap som vil utnytte mineralressursene på samisk område.
– Det må føres en diskusjon om hva som skal legges igjen i lokalsamfunnene, sier hun.

Hun sier at de ikke vil komme i en situasjon der selskap kommer inn og skaper en kort, lokal vekstfase før det etter hvert ikke blir noe verdi igjen.
– Jeg har selv erfart at Sydvaranger gikk ned i to omganger og sett hva det gjør med et lokalsamfunn, sier hun.

– Hva gjør dere hvis regjeringen overkjører dere og gir Nussir driftskonsesjon?

– Da får vi vurdere hva som ligger i konsesjonen og på hvilke måter vi kan ta saken videre. Reindriftsnæringen har signalisert at de vil ta saken til retten. Vi vil vurdere om vi kan trekke inn internasjonale forhold. Vi får se hvordan det utvikler seg. Mitt mål er å få en politisk løsning, sier Muotka.

Næringsråd Silje Karine Muotka i Sametinget vil ha en politisk løsning i konflikten med Nussir. Foto: Sametinget
kart
kart

I berggrunnen ved Repparfjord ligger det store verdier, hovedsak i form av kobber. Foto: Mikkel Berg-Nordlie.

kart
kart

Tre viktige paragrafer i Finnmarksloven

Loven gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser i Finnmark fylke. Den etablerer også rettssubjektet Finnmarkseiendommen, som er omtrent 95 % av arealet i Finnmark, og som i 2006 ble overført fra Statskog til Finnmarkseiendommen (Finnmárkuopmodat) – FeFo, som har eget styre. Finnmarkseiendommen er grunneier på vegne av alle bosatte i Finnmark og er et eget rettssubjekt.

§ 1. Lovens formål

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

§ 4. Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark

Sametinget kan gi retningslinjer for hvordan virkningen for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv av endret bruk av utmark skal bedømmes. Retningslinjene skal godkjennes av departementet. Departementet prøver om retningslinjene ligger innenfor rammen av første punktum, og om de er utformet på egnet måte.

I saker om endret bruk av utmark skal statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets retningslinjer skal legges til grunn ved vurderingen av samiske interesser etter første punktum.

§ 10. Saker om endret bruk av utmark og avhendelse av fast eiendom m.m.

I saker om endret bruk av utmark skal Finnmarkseiendommen vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets retningslinjer etter § 4 skal legges til grunn ved vurderingen av samiske interesser etter første punktum ...

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil