nnlogo-emb

SAMFUNN   NORDOMRÅDET

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NORDOMRÅDET

Beredskapen i nord skal løftes kraftig

De store maritime miljøene og myndighetene går sammen for å få til et skikkelig løft av beredskapen i havet i nordområdene. Beredskapen har ikke holdt følge med den kraftige trafikkveksten.

bilde

Store avstander og kaldt klima gjør redning i våre nordligste farvann svært krevende. Den tragiske helikopterulykken på Svalbard i slutten av oktober viste hvor lang tid det tar før alt redningsmannskap og -utstyr er på plass. Allerede før denne ulykken konkluderte SARiNOR-prosjektet med at det må opprettes en beredskaps-HUB på Svalbard. Illustrasjonsfoto: Tom Thiel

– All aktivitet dras nordover. Fiskeri, olje- og gassvirksomhet, mineralutvinning, sjøtransport og turistskip øker virksomheten i nordområdene. Havbruksnæringen ser også på muligheter lenger nord med sine planer om store oppdrettsanlegg langt til havs, sier Tor Husjord, som til daglig er leder for Maritimt Forum Nord, som holder hus i Narvik.

husjord

Tor Husjord i Maritimt Forum Nord er her på vei til Stortingets utenrikskomité for å fortelle om SARiNOR-prosjektet. Han sier det er tverrpolitisk full enighet om opprustning av SAR-tjenesten i nordområdene, men det må bevilges penger for at det skal bli noe av. Foto: Terje Aurdal

Husjord sier at dimensjoneringen av beredskapen ikke har holdt følge med økningen av aktivitet i disse havområdene. Det er et gap mellom behov og faktisk beredskap, særlig i forhold til muligheten for en større ulykke.

Alle er med

Det mellomstatlige organet Arktisk Råd har delt havet i nordområdene inn i sikkerhetsregioner fra Nordpolen til polarsirkelen mellom 7 nasjoner.

Husjord fastslår at over 80 prosent av sjøtrafikken går i den sonen Norge har spesielt ansvar for. Og trafikken øker, spesielt gjelder dette turisme på kjøl i havområdene rundt Svalbard hvor risikoen for at en større sjøulykke skjer er størst, ifølge Husjord.
– Økt trafikk gir økt risiko. I tillegg er det generelt større risiko med operasjoner i polare havområder sammenlignet med andre havområder, fastslår Husjord.

Maritimt Forum Nord tok initiativ til et samarbeid for å bedre beredskapen for søk og redningsoperasjoner i nordområdene. Resultatet ble et omfattende prosjekt der alle miljøer som har stor aktivitet til sjøs er med. Samarbeidet er formalisert gjennom prosjektorganisasjonen SARiNOR. SAR står for search and rescue.
– Det ypperste av alle miljøer som er relevant for temaet har vært med i den faglige utviklingen, fra forskning og faglige virksomheter til organisasjoner innenfor næringsliv og arbeidsliv, sier Husjord.

Veikart

I 2016 kunne SARiNOR lansere et veikart, som viser vei til hvordan Norge kan bli verdensledende innenfor SAR-operasjoner i nord.

Veikartet fastslår at lange avstander, begrenset infrastruktur og tøft klima fører til lang mobiliseringstid. Det kan faktisk ta opptil flere dager før en redning er gjennomført. Derfor må beredskapen bedres samtidig som menneskene på ulykkesstedet må ha utstyr som gjør at de kan overleve frem til redningsmannskapet kommer. Nedkjøling er den største faren de møter.

Ett av flere tiltak for å bedre beredskapen er bedre kommunikasjonsmuligheter. Husjord peker på at kommunikasjonen er en stor utfordring.
– Det finnes planer om satellittkommunikasjon og ulike varianter av bredbånd, men det er fremdeles bare planer, sier Husjord. Han tror imidlertid at dette kommer på plass.

HUB på Svalbard

Husjord sier at de kommer til å foreslå at det opprettes en beredskaps-HUB på Svalbard.
– Det gir kortere vei og kortere tid frem til et ulykkessted, sier han.

Samtidig må redningsskøyter, serviceskip og Kystvakten trekkes inn og samordnes. Kystvakten spiller en svært viktig rolle. Sysselmannsbåten må patruljere 12 måneder i året, og ikke bare ni som i dag.

Endelige råd i februar

I februar 2018 skal SARiNOR legge fram en sluttrapport. Husjord forteller at den vil bestå av en faglig del og en politisk handlingsplan. Her vil det være summert opp hvilke tiltak som bør settes i verk og hvor mye det vil koste. Rapporten inneholder en kost-nytte modell, og det vil bli gitt klare føringer for prioriteringer.

Husjord sier det er tverrpolitisk full enighet om opprustning av SAR-tjenesten i nordområdene. Selv er han innom både Stortinget og departementer for å fortelle om og forankre planene.
– Her har mange felles interesser. Fellesinteressen slår ring rundt prosjektet, sier Husjord.

Det er brukt 38 millioner kroner på alle prosjektene som leder fram til sluttrapporten. Omtrent halvparten er betalt av Utenriksdepartementet, mens næringslivet har dekket den andre halvparten.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil